Affiliate podmínky

Toto jsou Affiliate obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“), které definují vztahy mezi Affiliate partnery (dále jen „Partner“) a Provozovatelem portálu „ceske-sablony.cz“ Pavel Tichý, 17. listopadu 22, 669 02  Znojmo  (dále jen „Provozovatel“).

Provozovatel vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů následující:

AFFILIATE OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.      Úvodní ustanovení

 1. Registrací v affiliate programu souhlasíte s následujícími Podmínkami a zavazujete se je dodržovat.

 

II.     Předmět smluvního vztahu

 1. Předmětem této smlouvy je vzájemný obchodní vztah mezi Partnery a Provozovatelem, který se zakládá registrací do Affiliate programu na portálu ceske-sablony.cz. Affiliate partneři mohou využívat reklamní prvky (referenční odkazy a bannery) Provozovatele k propagaci jeho služeb. Při úspěšné realizaci obchodu a následném zaplacení (dále jen „Zakázky“) náleží Partnerovi provize dle aktuální výše.

 

III.     Práva a povinnosti Partnera

 1. Souhlasem s těmito Podmínkami Partner potvrzuje, že všechny způsoby propagace, které bude využívat v rámci zapojení do affiliate programu Provozovatele, jsou zcela v souladu se zákonem a nejsou v rozporu s dobrými mravy.
 2. Partner se zavazuje využívat možností propagace takovým způsobem, který Provozovatele nepoškozuje.
 3. Partner je oprávněn založit si pouze jeden účet v Affiliate programu.
 4. Partner je odpovědný za správnou implementaci reklamních prvků a jejich využití. Při nesprávném zacházení s těmito prvky nemůže Provozovatel garantovat úspěšnou evidenci všech konverzí.
 5. Partner nesmí své propagační prvky realizovat takovým způsobem, že by mohlo dojít k vyvolání dojmu, že přímo zastupuje portál ceske-sablony.cz. Je především zakázáno využívat grafické podoby portálu ceske-sablony.cz, nebo se vydávat za přímé zástupce portálu. Partner se zavazuje, že nebude propagovat služby portálu způsobem, který parazituje na obchodní značce ceske-sablony.cz. Propagace nesmí být umístěna na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky a na pornografické servery. Partner nesmí umísťovat partnerský kód na stránky ceske-sablony.cz a jejich sociální sítě. Zároveň nesmí Partner propagovat produkty způsobem, který by odporoval dobrým mravům a poškozoval dobré jméno společnosti, např. lživým tvrzením o nabízených produktech. Webová prezentace rovněž nesmí obsahovat nadměrná, opakovaná slova v obsahu nebo v kódu prezentace, ani klamný nebo manipulující obsah určený na vylepšení hodnocení stránek ve výsledcích vyhledávání. Partnerovi nenáleží provize z vlastních uskutečněných obchodů.
 6. Partner nesmí k propagaci služby ceske-sablony.cz využívat nekalých prostředků jako je například spam.
 7. Partner nemá povoleno používat PPC reklamní systémy (jako AdWords, SKlik, Etarget apod) pro propagaci stránek ceske-sablony.cz

 

IV.     Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel se zavazuje evidovat veškeré prokliky a ostatní statistiky, které se týkají Partnera. K těmto statistikám je Provozovatel povinen zajistit přístup.
 2. V případě, že bude Zakázka úspěšné realizována, tak je Provozovatel povinen Partnerovi přiznat provizi, na kterou má nárok.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo nevyplatit provizi u Zakázek, které nebyly zcela realizovány (objednané, ale nezaplacené služby; zrušené). Partner bude tedy vyplacen jen z uzavřených Zakázek.
 4. Provozovatel si vyhrazuje zamezit přístup do systému Partnerům, u kterých se bude důvodně domnívat, že nesplňují tyto Podmínky. Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit Partnery z Affiliate programu i bez udání důvodu.
 5. Provozovatel je povinen uznané provize vyplatit do 30 dní od obdržení faktury.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo nevyplatit provize Partnerovi, pokud zjistí, že Provize byly získány způsobem, který je v rozporu s těmito Podmínkami. V takovém případě Partner ztrácí nárok na veškeré nevyplacené provize.

 

V.     Provize a odměny

 1. Partnerovi náleží provize ve výši 30% ze sumy u konkrétní Zakázky bez DPH. Provize lze individuálně po dohodě navýšit.
 2. Všechny provize jsou schvalovány manuálně a jsou přiřazovány ke konkrétním zakázkám.
 3. Platnost odměny je 12 měsíců od data, kdy byla odměna připsána na Partnerův účet. Není-li získaná odměna ve stanovené lhůtě vyčerpána, automaticky zaniká.
 4. Provozovatel se zavazuje provizi autorizovat nejpozději 14 dní od uzavření obchodu.
 5. Vyúčtování provizí se provádí na základě žádosti partnera, maximálně 1x měsíčně. Minimální částka pro vyplacení provize je 500 Kč.
 6. Z technických důvodů je pro uznání Odměny nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.
 7. Provize zasíláme pouze tuzemským bankovním převodem a nelze je zaslat složenkami, mezinárodním převodem ani v hotovosti.
 8. Odměna bude Provozovatelem zaplacena:

a) podnikajícím osobám či jiným osobám oprávněným vystavovat daňové doklady na základě daňového dokladu – faktury zaslané elektronicky na email info@ceske-sablony.cz. Vystavená faktura musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu a obsahovat uživatelské jméno Partnera používané na ceske-sablony.cz a období za které byla odměna získána. Výše odměny v ní musí být uvedena včetně DPH (v případě, že je plátcem DPH). Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení Provozovateli.

b) osobám neprovozující podnikatelskou činnost – na základě žádosti zaslané na email info@ceske-sablony.cz. My vám vystavíme písemou žádost, kterou vyplníte, vytisknete, podepíšete a zašlete na naši adresu poštou. Po obdržení této žádosti vám zašleme peníze obvykle do 30 dní.

 

VI.    Záruky

 1. Provozovatel ručí jen za výplatu uznaných provizí.
 2. Provozovatel Portál není odpovědný za škody způsobené částečně, nebo zcela nefungujícími službami z nezaviněných důvodů jakými jsou: přírodní katastrofy, požár, výpadky energie, nefunkčnost hardwaru, neoprávněný útok hackerů, a jakékoliv pochybění třetí strany, které má na funkci Affiliate systému prokazatelný negativní vliv.

 

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Partner dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem. Nakládání s osobními údaji Partnerů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

VIII.    Změna

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Podmínky změnit – to platí především pro výši provizí. Pokud do 5 pracovních dní Partner nepožádá o vyřazení z Affiliate programu, tak vyjadřuje se změnou souhlas.
 2. Všeobecné affiliate podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 10.12.2014.