Obchodní a licenční podmínky

1. Dodavatel

Pavel Tichý
IČO: 02375435
DIČ: CZ8202134721
17. listopadu 22
669 02  Znojmo

2. Základní ustanovení

 • Předmětem těchto webových stránek je nabídka internetových služeb spojených s elektronickou distribucí softwaru.
 • Odběratel je seznámen se základními či doplňkovými informacemi pomocí webu http://ceske-sablony.cz/, případně pomocí individuální e-mailové či telefonické komunikace. Získané informace či podmínky tímto akceptuje.
 • Dodavatel je oprávněn kdykoliv měnit nabídku, parametry a cenu svých služeb.
 • V cenách služeb nejsou zahrnuty případné individuální modifikace.
 • Dodavatel nemůže zaručit, že tento software bude kompatibilní se všemi produkty třetích stran nebo budoucími verzemi systému WordPress.
 • Software je testován na hlavních webových prohlížečů (Google Chrome , Firefox , Opera, Edge) . To ale neznamená , že nebudou fungovat v jiných webových prohlížečích.
 • Minimální požadavky pro naše WordPress šablony jsou stejné jako pro WordPress, které jsou v současné době PHP 5.2.4 a MySQL 5.0.15.

3. Ochrana osobních údajů

 • S osobními údaji odběratele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Osobní nebo přihlášovací údaje odběratele nejsou poskytovány třetím osobám.

4. Práva a povinnosti dodavatele

 • Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za závady a škody způsobené úpravami softwaru ze strany odběratele po okamžiku prodeje.
 • Dodavatel neodpovídá za znefunkčnění nebo omezení funkcí dodaného softwaru po změně podmínek nebo technických řešení ze strany odběratele ani žádné jiné třetí strany.
 • Dodavatel nenese odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo hmotné škody, ušlý zisk nebo přerušení obchodní činnosti vyplývající z používání nebo nemožnosti užívání produktů nebo materiálů z tohoto webu. Designy jsou nabízeny „jak je“ a bez jakékoliv záruky. Právní vymáhání záruky i zodpovědnosti je vyloučeno.
 • Dodavatel neodpovídá za bezproblémovou funkčnost napojení dodaného softwaru na software třetích stran.
 • Dodavatel nezaručuje, že provoz dodaného softwaru bude bez chyb nepřetržitý.
 • Dodavatel má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného softwaru nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednaný software předem, vrátí dodavatel odběrateli celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.
 • Dodavatel je oprávněn poskytovat nebo prodávat vyhotovené služby, úpravy a moduly třetím stranám, není-li toto jiným způsobem individuálně dohodnuto či smluvně ustanoveno.
 • Dodavatel si vyhrazuje autorské právo na realizované grafické a programátorské práce, jakožto jednotlivé designy, moduly a úpravy.

5. Práva a povinnosti odběratele

 • Odběratel je povinen uvádět pouze pravdivé a aktuální osobní údaje.
 • Odběratel je povinen přihlašovací údaje, které mu byly zaslány dodavatelem, zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich zneužití.
 • Odběratel nese plnou odpovědnost za veškeré akce, změny a úpravy, které byly provedeny s použitím dodavatelem přidělených přihlašovacích údajů.
 • Odběratel je oprávněn přihlašovací údaje měnit.
 • Odběratel je s celkovou cenou objednávky seznámen ještě před jejím potvrzením.
 • Odběratel je oprávněn dodavatelem dodaný software jakkoli upravovat.
 • Odběratel není oprávněn jakékoli zpoplatněné služby či software (moduly) poskytovat nebo prodávat třetím stranám.
 • Odběratel získává zakoupením služby nebo softwaru jednu licenci pro použití pro na všech jeho vlastněných webech není-li uvedeno či sjednáno jinak.

6. Uzavření smlouvy

 • Smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nabývá platnosti okamžikem zaplacení objednávky odběratelem.
 • Závaznou objednávkou odběratel stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky, jenž jsou pro obě smluvní strany závazné a obě smluvní strany jsou povinny se jimi řídit.
 • Závaznou objednávkou odběratel také stvrzuje, že se seznámil s funkcemi objednaného softwaru.
 • Distribuce softwaru objednaného na www.ceske-sablony.cz je realizována elektronicky zasláním na e-mail, který dodavatel uvedl v objednávkovém formuláři.

7. Reklamace

 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.
 • Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená chyba nebo půjde-li o chybu nespadající do záruky) může dodavatel požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování a opravu.

8. Shoda a rozpor s kupní smlouvou

 • Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že prodávaný software či poskytnutá služba je při převzetí odběratelem ve shodě s kupní smlouvou.
 • Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaný software či poskytnutá služba má užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití softwaru či služby uvádí nebo pro který se software či služba obvykle používá.
 • V případě, že software či služba při převzetí odběratelem není ve shodě s kupní smlouvou, má odběratel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu dodaný software či poskytnutou službu uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může odběratel požadovat přiměřenou slevu z ceny softwaru či poskytnuté služby. To neplatí, pokud odběratel před převzetím softwaru či služby o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9. Odstoupení od smlouvy

 • Na software distribuovaný elektronicky se nevztahuje ustanovení §1837 odstavce l) občanského zákoníku, o možnosti odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží.
 • Software distribuovaný elektronicky nebo upravený na zakázku pro konkrétního koncového zákazníka nelze vrátit.
 • Odběrateli zaniká nárok na odstoupení od smlouvy v případě a) neodborného použití softwaru, modulu či úpravy b) přítomnosti individuálních funkčních úprav
 • Při nesoučinnosti či neposkytnutí přístupů na server při opravě chyby, která toto nevyhnutelně vyžaduje, zaniká odběrateli nárok na odstoupení od smlouvy.
 • Odstoupením od smlouvy se odběratel zavazuje uhradit dodavateli dosavadní náklady za provedenou práci v případě, že takové náklady vznikly.

10. Licenční ujednání

 • Licence se sjednává pro jednoho uživatele, není-li uvedeno či sjednáno jinak. Uživatelem je myšlen odběratel uvedený v kupní smlouvě/faktuře.
 • Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k dodanému softwaru, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena.
 • Za podmínky řádné úhrady sjednané ceny za poskytnutí licence uděluje dodavatel odběrateli licenci k výkonu práva užívat dodaný software výhradně k jeho účelu.
 • Odběratel není oprávněn udělit podlicenci. Postoupit práva k užívání softwaru je oprávněn pouze s výslovným souhlasem dodavatele.
 • Odběratel není oprávněn zpoplatněný software pronajímat, půjčovat nebo prodávat třetím stranám, pokud k tomu nedal předchozí výslovný souhlas dodavatel.
 • Odběratel a případně jím pověřené třetí osoby jsou oprávněni ke zdrojovým souborům přistupovat pouze za účelem jejich editace
 • Odběratel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených kdekoliv v dodaném softwaru nebo v dokumentaci distribuované zároveň s ním.
 • Autorská práva k dodanému softwaru, příslušenství nebo dokumentaci náleží dodavateli. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům. V případě poskytnutí licence na provozování software náleží veškerá autorská práva dodavateli a tvůrci software. Odběrateli nevznikají udělením licence žádná práva k ochranným známkám dodavatele nebo třetích osob.
 • Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.
 • Pokud odběratel nesplní výše uvedené licenční podmínky, může dodavatel požadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku.
 • Dodaný software jako autorské dílo požívá ochrany zejména zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona a zák. č. 140/1961 Sb., trestního zákona. Odběratel je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným těmito obchodními podmínkami.
 • V případě zásahu odběratele do autorských práv dodavatele vzniká dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy k úhradě smluvní pokuty ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Nárok dodavatele na náhradu škody způsobené zásahem odběratele do autorských práv dodavatele, není zaplacením smluvní pokuty odběratelem dotčen.
 • Vedle nároku na smluvní pokutu má dodavatel v případě zásahu odběratele do jeho autorských práv nároky vyplývající z autorského zákona, zejména nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití software a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení.

11. Závěrečné ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními zák. č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona.
 • Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito obchodními podmínkami dotčena.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit bez předchozího písemného upozornění.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.5.2018.